توضیحات پرداخت: هزینه صدور گواهینامه کارگاه بین المللی 3 میلیون ریال می باشد که می بایست حتما در بانک پرداخت شده و فیش واریزی آن ارسال گردد(قابل پرداخت در تمام بانکهای عضو شبکه شتاب). آخرین مهلت ارسال فرم تا 7 مهر می باشد و گواهینامه ها حداکثر تا 21 مهر ارسال می گردد.
شماره حساب دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان نزد بانک مرکزی: 590100004001086303020713
شناسه واریز: 315086371126400000000000000007